Schrijf je nu in voor het online programma  date met de liefde

algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marie-José de Liefdesexpert

Inhoudsopgave
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
Artikel 3 – Informatie uitwisselen
Artikel 4 – Kennismaking
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7 – Zorgplicht Marie-José de Liefdesexpert
Artikel 8 – Privacybescherming
Artikel 9 – Betalingsverplichting van Cliënt(e)
Artikel 10 – Overige verplichtingen van Cliënt(e)
Artikel 11 – Ontbinding of wijziging van de overeenkomst
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Kennisgeving
Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 16 – Toepasselijk recht en bevoegdheid
_____________________

Artikel 1: Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Marie-José de Liefdesexpert;
Marie-José de Liefdesexpert is een handelsnaam van Artemis Matchmaking.
Artemis Matchmaking: de eenmanszaak ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80980694, danwel de natuurlijk persoon die namens Artemis Matchmaking die beroeps- of bedrijfsmatig als relatiebemiddelaar en/of coach optreedt;
Cliënt(e): de natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Overeenkomst: de overeenkomst met betrekking tot Relatiebemiddeling tussen Cliënt(e) en Marie-José de Liefdesexpert, in welke vorm dan ook gesloten, inclusief de Algemene Voorwaarden;
Privacy Statement: de privacy statement van Marie-José de Liefdesexpert, welke van tijd tot tijd bijgewerkt kan worden;
Voorstel: het voorstel van Marie-José de Liefdesexpert aan Cliënt(e) zoals bedoeld in artikel 3.1 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepassing Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Marie-José de Liefdesexpert en op elke tot stand gekomen Overeenkomst.
2.2 Ten opzichte van Cliënt(e) verplicht Marie-José de Liefdesexpert zich de Algemene Voorwaarden aan te houden en deze van toepassing te verklaren op de Overeenkomst.
2.3 Marie-José de Liefdesexpert kan slechts tussentijds ten voordele van Cliënt(e) afwijken van deze Voorwaarden.

2.4 Marie-José de Liefdesexpert verplicht zich Cliënt(e) voor of tijdens het sluiten van de Overeenkomst elektronisch of schriftelijk een exemplaar van de Algemene Voorwaarden toe te sturen of te overhandigen.

Artikel 3: Informatie uitwisselen
3.1 Marie-José de Liefdesexpert verstrekt Cliënt(e) vóór het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch een Voorstel dat onder andere informatie bevat over:
(i) de door Marie-José de Liefdesexpert te hanteren werkwijze in coaching;
(ii) de financiële verplichting die door Cliënt(e) wordt aangegaan;
(iii) de looptijd van de Overeenkomst.

3.2 De informatie bedoeld in lid 1 dient Cliënt(e) een goed beeld te geven van hetgeen hij/zij aan diensten van Marie-José de Liefdesexpert mag verwachten. Marie-José de Liefdesexpert evalueert het verloop van de bemiddeling regelmatig met Cliënt(e).

Artikel 4: Kennismaking
4.1 Voor het eerste kennismakingsgesprek met Cliënt(e) brengt Marie-José de Liefdesexpert geen kosten in rekening. Na deze kennismaking zal Marie-José de Liefdesexpert Cliënt(e) tevens deze Algemene Voorwaarden en de Privacy Statement doen toekomen.
4.2 Het vervolgtraject van Cliënt(e) met Marie-José de Liefdesexpert vangt aan na de schriftelijke akkoordverklaring van Cliënt(e) met het Voorstel, de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement. Met deze akkoordverklaring bevestigt Cliënt(e) dat partijen een Overeenkomst zijn aangegaan en dat Marie-José de Liefdesexpert als coach kan optreden. Door deze akkoordverklaring aanvaardt Cliënt(e) de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden en verklaart een exemplaar van de Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen. Marie-José de Liefdesexpert zal vervolgens alle gemaakte afspraken in een opdrachtbevestiging aan Cliënt(e) doen toekomen, evenals de factuur.

Artikel 5: Overeenkomst
5.1 De Overeenkomst kan zowel schriftelijk dan wel elektronisch tot stand komen.
5.2 De Overeenkomst vangt aan op het moment dat Cliënt(e) de opdrachtbevestiging zoals bedoeld in artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden van Marie-José de Liefdesexpert heeft ontvangen.
Artikel 6: Duur en beëindiging van de overeenkomst
6.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur welke partijen schriftelijk zijn overeenkomen.
6.2 Indien Cliënt(e) de Overeenkomst voortijdig opzegt vóór de einddatum van de Overeenkomst, is hij/zij aan Marie-José de Liefdesexpert verschuldigd het volledige inschrijfgeld en de overige contractueel overeengekomen kosten, tenzij partijen anders schriftelijk overeenkomen.
6.3 De opdracht van Cliënt(e) aan Marie-José de Liefdesexpert is volbracht als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken.
6.4 De Overeenkomst eindigt van rechtswege na het verstrijken van de duur zoals opgenomen in artikel 6.1. De Overeenkomst kan slechts na schriftelijke bevestiging van beide partijen verlengd of vernieuwd worden onder nader overeen te komen voorwaarden.

Artikel 7: Zorgplicht van Marie-José de Liefdesexpert
7.1 Marie-José de Liefdesexpert voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
7.2 Marie-José de Liefdesexpert heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
7.3 Marie-José de Liefdesexpert spant zich in om de gegevens die zij voor de opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
7.4 De uitvoering van de overeenkomst wordt enkel ten behoeve van de opdrachtgever(s) uitgevoerd. Derden kunnen aan de inhoud van de overeenkomst geen rechten ontlenen onder welke naam en/of titel dan ook.
7.5 Opdrachtgever is gehouden Marie-José de Liefdesexpert onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
7.6 Opdrachtgever mag verkregen inlogcodes voor een bij Marie-José de Liefdesexpert afgenomen online traject, training of begeleiding nimmer aan derden verschaffen of doorsturen.

Artikel 8: Privacybescherming
8.1 Marie-José de Liefdesexpert zal de persoonsgegevens van Cliënt(e) op een correcte en zorgvuldige manier verwerken op een wijze die in overeenstemming is met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
8.2 Marie-José de Liefdesexpert bewaart (persoons)gegevens niet langer dan voor het overeengekomen doel noodzakelijk is met inachtneming van de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn.

Artikel 9: Betalingsverplichting van Cliënt(e)
9.1 Cliënt(e) verplicht zich de declaratie van Marie-José de Liefdesexpert binnen de betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum te betalen.
9.2 Wanneer Cliënt(e) niet tijdig aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet is hij/zij in verzuim en stuurt Marie-José de Liefdesexpert binnen 5 dagen een betalingsherinnering waarin Cliënt(e) op het betalingsverzuim wordt gewezen en in de gelegenheid wordt gesteld alsnog tot betaling over te gaan.
9.3 Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn zal Cliënt(e) steeds van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een voorafgaande sommatie of ingebrekestelling door Marie-José de Liefdesexpert zal zijn vereist. Vanaf het moment waarop Cliënt(e)in verzuim is, zal deze aan Marie-José de Liefdesexpert de wettelijke rente per maand verschuldigd zijn, alsmede een vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die tenminste 15% van het gefactureerde bedrag bedragen. Marie-José de Liefdesexpert kan ten voordele van Cliënt(e) afwijken van het genoemde percentage.

Artikel 10: Overige verplichtingen van Cliënt(e)
10.1 Cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover Marie-José de Liefdesexpert en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan Cliënt(e) voorgestelde personen.

10.2 Cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van potentiële partners en vrijwaart Marie-José de Liefdesexpert voor aanspraken van derden danwel enige aansprakelijkheid, waaronder wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Cliënt(e).

Artikel 11: Ontbinding of wijziging van de overeenkomst
11.1 Wanneer een partij de Overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst te vernietigen, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis een vernietiging niet rechtvaardigt. Vernietiging kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door Marie-José de Liefdesexpert van haar zorgplicht genoemd in artikel 7 respectievelijk bij schending door Cliënt(e) van zijn/haar verplichtingen in de zin van artikel 9.
11.2 Wanneer Cliënt(e) besluit eenzijdig de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, waarbij Marie-José de Liefdesexpert aan haar zorgplicht genoemd in artikel 7 heeft voldaan, zal Marie-José de Liefdesexpert niet overgaan tot enige vorm van terugbetaling of betalen van een schadevergoeding.
11.3 De Overeenkomst kan alleen gewijzigd worden na schriftelijke overeenstemming tussen Cliënt(e) en Marie-José de Liefdesexpert.

Artikel 12: Overmacht
12.1 Tekortkomingen van Marie-José de Liefdesexpert in de nakoming van de Overeenkomst kunnen niet aan Marie-José de Liefdesexpert worden toegerekend, indien deze tekortkomingen niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de Overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
12.2 Tekortkomingen van Marie-José de Liefdesexpert in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van overmacht, geven Cliënt(e) geen recht tot ontbinding of tot schadevergoeding.

Artikel 13: Klachtenregeling
13.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 30 dagen, nadat Cliënt(e) de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk aan Marie-José de Liefdesexpert kenbaar gemaakt worden.
13.2 Bij Marie-José de Liefdesexpert ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de ontvangstdatum van de klacht, beantwoord tenzij het behandelen van de klacht in redelijkheid een langere verwerkingstijd vraagt.
13.3 Cliënt(e) dient Marie-José de Liefdesexpert in ieder geval 4 weken de tijd geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn kan het geschil voorgelegd worden aan de bevoegde rechter.

Artikel 14: Kennisgevingen
14.1 Alle kennisgevingen die tussen partijen plaatsvinden worden per e-mail (eventueel met ontvangstbevestiging) verzonden aan de betreffende partij naar de laatst bekende adres. Een kennisgeving wordt geacht op de dag zelf te hebben plaatsgevonden indien persoonlijk overhandigd, op de tweede dag na verzending indien per post verstuurd, of 24 uur na verzending per e-mail.

Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Marie-José de Liefdesexpert behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
15.2 Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot adviezen, (online) trajecten c.q. trainingen, illustratie en/of andere geestesproducten en de daarbij behorende middelen zoals video’s, inloggegevens en/of werkboeken, een en ander in de ruimste zin van het woord, al dan niet met inschakeling van derden, aan derden te verstrekken, te verveelvoudigen, openbaar te maken, te be- of verwerken, of te exploiteren anders dan tot het inwinnen van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van Marie-José de Liefdesexpert. De tussen partijen gesloten overeenkomst omvat geen enkele overdracht of verplichting tot overdracht van een intellectueel eigendomsrecht van Marie-José de Liefdesexpert aan opdrachtgever.
15.3 Marie-José de Liefdesexpert is gerechtigd de door haar vervaardigde geestesproducten, welke haar (intellectueel) eigendom blijven, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen van templates, werkboeken, illustraties, adviezen, trainingen en/of trajecten, te gebruiken voor andere ontwerpen, adviezen en/of trainingen of trajecten. Opdrachtgever mag deze door Marie-José de Liefdesexpert vervaardigde geestesproducten echter niet gebruiken of be- of verwerken, behoudens uitdrukkelijke toestemming daartoe van Marie-José de Liefdesexpert.
15.4 Marie-José de Liefdesexpert is te allen tijde gerechtigd om haar (bedrijfs)naam op of bij het werk te (laten) vermelden.
15.5 De inhoud van de website van Marie-José de Liefdesexpert waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Marie-José de Liefdesexpert en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is gebruikers van de website uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Marie-José de Liefdesexpert.
15.6 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de Marie-José de Liefdesexpert ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Marie-José de Liefdesexpert, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
15..8 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Marie-José de Liefdesexpert jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.9 Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Marie-José de Liefdesexpert, heeft Marie-José de Liefdesexpert recht op een vergoeding ter hoogte van ten minste twee maal de door haar gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegdheid
16.1 Op de Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de verbintenissen en geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2 Alle geschillen welke direct of indirect samenhangen met deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.

privacy

Privacy Statement Marie-José de Liefdesexpert

Deze Privacy Statement legt uit hoe Marie-José de Liefdesexpert gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermt in relatie tot de website www.mjdeliefdesexpert.nl (de “Website”).

Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de nationale wetgeving die daaraan nadere invulling geeft.

Deze Privacy Statement is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”). Door het gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Privacy Statement. Marie-José de Liefdesexpert is niet aansprakelijk voor enig risico of enige schade die u lijdt als gevolg van het gebruik van de Website.

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Marie-José de Liefdesexpert verzamelt de volgende gegevens die u via een formulier of email aan ons verstrekt:
Naam;
Telefoonnummer;
E-mailadres.

Door gebruik te maken van onze Website, stemt u ermee in dat wij de hierboven genoemde gegevens verzamelen en (laten) verwerken.

Tevens verzamelt Marie-José de Liefdesexpert uw persoonsgegevens indien u rechtstreeks contact met ons opneemt.

Bij het aangaan van een overeenkomst met Marie-José de Liefdesexpert zullen de volgende persoonsgegevens verzameld en verwerkt worden:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
Aantal kinderen
Opleidingsniveau
Beroep

Logfile informatie:
Marie-José de Liefdesexpert verzamelt informatie die uw browser stuurt wanneer u onze Website bezoekt. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals uw IP-adres, browser-type, browser-versie, de pagina’s van onze Website die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, uw locatiegegevens indien u deze deelt, de tijd die u besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.
Marie-José de Liefdesexpert verzamelt standaard niet uw IP-adres. Wij kunnen uw IP-adres daarom ook niet zien, ook als u die optie wel aan hebt staan. U kunt dit gemakkelijk wijzigen in uw browserinstellingen. Wij kunnen u dan ook niet als persoon identificeren. Wij zullen de niet-identificeerbare gegevens niet vergelijken met andere, ons beschikbare, gegevens om uw identiteit vast te stellen.

Analytische diensten:
Marie-José de Liefdesexpert maakt gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om het verkeer en de trends op de Website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door uw computer of andere apparaten naar onze Website. Dit gaat over de webpagina’s die u bezoekt, add-ons die wij gebruiken en de functionaliteiten van onze Website waarvan u gebruik maakt. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over uw log-informatie en log-gedrag. Marie-José de Liefdesexpert kan u op geen enkele wijze identificeren. U kunt deze cookies gemakkelijk van uw computer verwijderen door deze uit de systeemmap ‘Cookies’ te verwijderen. Ook kunt u in uw browserinstellingen aangeven dat u niet automatisch cookies wilt toestaan. Google analytics installeert een permanente cookie op uw webbrowser, maar kan u niet identificeren. De cookie kan door niemand anders dan Google worden gebruikt. Google’s bevoegdheid om informatie te gebruiken en delen wordt beperkt door de ‘Google Analytics Terms of Use’ en de ‘Google Privacy Policy’. U kunt voorkomen dat Google Analytics u herkent, door de cookies uit te schakelen.

Marie-José de Liefdesexpert gebruikt remarketing diensten om te adverteren op websites van derden nadat u onze Website heeft bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van uw voorgaande bezoeken, te optimaliseren.
Als u voor de eerste keer de Website bezoekt, wordt u gevraagd om cookies toe te staan. U kunt dit weigeren. Als u dit weigert kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteit van de Website.

Google:
Google adviseert om de Google Analytics Opt-out Browser Add-on – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout – te installeren voor uw webbrowser. Analytics Opt-out Browser Add-on biedt bezoekers de mogelijkheid om te voorkomen dat hun gegevens worden verzameld en gebruikt door Google Analytics. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt u de volgende pagina bezoeken: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Andere diensten (zie onderstaand) waar wij gebruik van maken verzamelen gegevens omtrent het gedrag van bezoekers van de Website. Deze informatie is niet aan een persoon te koppelen en geven ons uitsluitend inzicht in de kwaliteit van de Website en onze diensten. Deze informatie gebruiken wij om onze Website en services te optimaliseren.

Google Analytics:
Analyseert uw bezoek aan onze Website. Verstrekt daarover statistische gegevens die op geen enkele wijze identificeerbaar zijn.

Facebook Business Account:
Bij een bezoek aan onze Website koppelen we een pixel aan uw profiel. Deze pixel kan gegevens verzamelen overeenkomstig het privacy-, cookie- en gebruikersbeleid van Facebook. Deze gegevens worden door Facebook verzameld en zijn voor ons niet inzichtelijk, maar wel bruikbaar voor bijvoorbeeld het aanbieden van advertenties. Voor meer informatie kunt u via uw facebookprofiel à instellingen de beleidsverklaringen van Facebook raadplegen.

Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens?
Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient artikel 6, lid 1 punt a van de AVG als rechtsgrond.
Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame geldt artikel 6 lid 1, punt f AVG als rechtsgrond.
Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Marie-José de Liefdesexpert of een derde te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is artikel 6, lid 1, punt f AVG rechtsgrond voor verwerking.
Ingeval u met ons een overeenkomst heeft, mogen we ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken op grond van artikel 6 lid 1 sub b van deAVG. Dit geldt ook voor verweringshandelingen die nodig zijnom precontractuele taken uit te voeren. Voor het verzamelen en verwerken van deze gegevens behoeven wij geen toestemming te vragen in overeenstemming met de hiervoor genoemde AVG-bepalingen, onverminderd de eisen en overige regels die van toepassing zijn.
Bij de verwerking van persoonsgegevens voor het vervullen van een wettelijke plicht dient artikel 6, lid 1 punt c van de AVG als rechtsgrond.
Als uw rechtsgrond uw toestemmingsverklaring is, bent u bevoegd uw toestemmingsverklaring op elk moment te herroepen terwijl dit de rechtmatigheid van de op grond van de toestemmingsverklaring tot het moment van herroepen uitgevoerde verwerking onverlet laat. Is de rechtsgrond het legitiem belang, dan hebt u eveneens het recht, om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. In zoverre geldt artikel 21 van de AVG.

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen gebruiken wij om onze Website te ondersteunen en verbeteren door:
het verbeteren en testen van de doeltreffendheid van de website en services;
de statistieken in kaart te brengen, zoals het totaal aantal bezoekers en verkeer op de website;
technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
nieuwe producten en functies te testen of te ontwikkelen.

Communicatie
Marie-José de Liefdesexpert zal uw informatie gebruiken om u te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor u interessant kunnen zijn. U kunt zich afmelden voor deze communicatie door op afmelden te klikken.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Marie-José de Liefdesexpert zal uw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden. Wel kunnen wij niet-identificeerbare gegevens, met het oog op ons gerechtvaardigd belang, delen met derden voor zover dit niet in strijd is met de AVG, om gebruik te kunnen maken van de services van deze derden, onverminderd de verantwoordelijkheid van deze derden en ons om verantwoord met deze gegevens om te gaan. Ook kunnen wij (persoons)gegevens die ons beschikbaar zijn delen omwille van een door een bevoegde overheidsinstantie gegeven bevel, of ingeval een ander wettelijk voorschrift.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor gegevens die door derden zonder onze toestemming, door een inbreuk of wettelijke overtreding of misdrijf van ons worden gestolen/gekopieerd of anderzijds, onverminderd onze verantwoordelijkheid adequate maatregelen te nemen dit te voorkomen.

Zeggenschapswijziging
Wanneer Marie-José de Liefdesexpert of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een van onze activa bij een andere organisatie terecht komt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de Website zijn verzameld onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te verlenen tot ons beschikbare informatie en dit te bewaren en/of te delen (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om uw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, u en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over u kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of wettelijke verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
Marie-José de Liefdesexpert heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de Website wordt beveiligd. Echter, Marie-José de Liefdesexpert kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. U bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen u en Marie-José de Liefdesexpert. Wij zij niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Verzamelde gegevens en statistieken kunnen door voornoemde derden worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Dit gaat over niet-identificeerbare gegevens.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de wet, bewaart Marie-José de Liefdesexpert persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden, onverminderd onze verantwoordelijkheid voor en verplichtingen tot het voeren van een deugdelijke financiële danwel fiscale administratie en gegevensbeleid.

Recht tot Inzage, wijziging, verzet en vergetelheid
Wanneer u inzage wilt tot uw gegevens of als u uw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen indien deze bijvoorbeeld onjuist, irrelevant of onvolledig zijn, dan kunt u hierom verzoeken door een e-mail te sturen naar info@artmemismatchmaking.nl.
Indien wettelijke voorwaarden daarvoor bestaan, kunt u Marie-José de Liefdesexpert onverwijld het verwijderen van uw persoonsgegevens eisen. Echter, er gelden beperkingen voor uw recht op verwijdering. Marie-José de Liefdesexpert moet of mag bijvoorbeeld geen gegevens wissen die wij vanwege wettelijke bewaartermijnen nog langer moeten bewaren. Ook gegevens die wij nodig hebben om aanspraak te maken op, het uitoefenen van of de verdediging van onze rechten zijn uitgesloten van uw recht van verwijdering.

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of diensten van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website. Onze Privacy Statement is niet van toepassing wanneer u een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of dienst te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder de partijen die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan hun eigen regels en beleid.

Informatie uit het buitenland
Wetgeving in het buitenland kan afwijken van de Nederlandse wetgeving omtrent gegevens. DeAVG, die in de gehele Europese Unie van toepassing is, is niet concreet over alle privacy-gerelateerde zaken. Wetgeving en jurisprudentie per land kan verschillen, bijvoorbeeld voor wat betreft wie minderjarige is. Op het gebruik van onze website en onze services is Nederlandse wetgeving van toepassing. Het toetsen van het verzamelen en verwerken van gegevens zal ook altijd plaatsvinden aan de hand van Nederlands recht.

Wijzigingen
Marie-José de Liefdesexpert kan van tijd tot tijd deze Privacy Statement aanpassen of updaten. U wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Statement treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Tevens geldt dat deze Privacy Statement te allen tijde wordt ge-update teneinde te voldoen aan wetswijzigingen en andere vereisten en verplichtingen.

Toepasselijkheid
Op deze Privacy Policy is Nederlands recht van toepassing.

contact

Contact

Wanneer u vragen heeft, dan kunt u contact opnemen met Marie-José de Liefdesexpert door een e-mail te sturen naar info@mjdeliefdesexpert.nl